OGÓLNY REGULAMIN IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH MOSiR Tychy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Wydarzenie sportowo-rekreacyjne w plenerze lub w zamkniętych halach, organizowane lub współorganizowane przez MOSiR, zwane jest w dalszej części Regulaminu - Imprezą. Niniejszy Regulamin dotyczy także meczów zawodników klubowych.

1.2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. ujedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1160).

1.3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

1.4 Wszystkie osoby przebywające na terenie objętym imprezą  przyjmują do wiadomości, że w związku z udziałem w Imprezie ich wizerunek może zostać upubliczniony.

1.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.mosir.tychy.pl oraz na każdej Imprezie plenerowej zostanie wywieszony w widocznym miejscu.,

1.6  Celem Imprezy jest krzewienie kultury fizycznej i sportu dla ludności lub przeprowadzenie zawodów/meczów klubowych.

1.7. Impreza rozpoczyna się i kończy zgodnie z obowiązującym szczegółowym regulaminem. Wszelkie zasady organizacyjne danej Imprezy będą zamieszczone w odrębnym, szczegółowym regulaminie dostępnym na stronie www.mosir.tychy.pl w zakładce kalendarz wydarzeń oraz na każdej Imprezie zostanie wywieszony w widocznym miejscu.

1.8. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich osób, zaproszonych gości, zgłoszonych uczestników, a przebywanie na terenie Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze wszystkimi następstwami. Niniejszy Regulamin kierowany jest, do ww. osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.9. Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane  na podstawie art. 6 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  zwanym dalej w skrócie RODO.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS IMPREZY:

2.1.  Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji,  Imprezy oraz innych Imprez Organizatora, a także w celu reklamowym sponsorów Imprezy.

2.1.a  W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 imprezy i mecze, których organizatorem jest MOSiR w Tychach mogą być relacjonowane w trybie LIVE z dostępem dla każdego chętnego gościa, który w normalnym okresie przed pandemią mógłby uczestniczyć w imprezie sportowej. Relacja LIVE z imprezy nie stanowi jej nagrania i utrwalenia i nie jest archiwizowana.

2.2.  Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany  przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU.

2.3. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę  przetwarzane są w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznie o art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia).

2.4. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy lub z przepisów prawa. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSIR Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadministratorem danych osobowych uczestników imprez.

2.5. W przypadku utrwalania, rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej Imprezy, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda i dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Nie dotyczy to zawodników i trenerów.

2.6. Wyrażenie zgody zgodnie z pkt. 2.5 na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy innym  współorganizatorom Imprezy jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Każdy uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.

2.6. Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników Imprezy bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

2.7 Osoby przebywające na terenie Imprezy, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie w.w. pkt.2.2  poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.) przez MOSiR lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do MOSiR lub innych osób działających na zlecenie organizatora.

2.8 Jeżeli Impreza lub mecz zawodników klubowych odbywa się na terenie obiektu zamkniętego, dodatkowo obowiązuje Regulamin obiektu.

2.9 Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej mosir.tychy.pl w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny”.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

3.1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące  przepisy prawa.

3.2.  Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

3.3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2020 roku.