SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

 MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 informuje, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawarty jest poniżej.

 Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSIR Tychy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, kopiowania, żądania zapomnienia/usunięcia (w tym odwołania udzielonej zgody), przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www. mosir.tychy.pl lub poprzez adres mailowy sekretriat@mosir.tychy.pl, składając pisemnie swoje żądanie.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę, to zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora. Odwołanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej odwołaniem i obowiązuje dopiero od momentu dostarczenia odwołania do MOSiR.

 MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych za wyjątkiem sytuacji odrębnie opisanych w tym zakresie poniżej w wybranych bazach danych.

 MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar za wyjątkiem sytuacji odrębnie opisanych w tym zakresie poniżej w wybranych bazach danych.

 MOSiR w Tychach powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 MOSIR w Tychach informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 1. Pracownicy, w tym umowy cywilno-prawne
 2. Członkowie rodzin pracowników lub osoby wskazane do powiadomienia
 3. Emeryci i renciści MOSiR
 4. Kandydaci do pracy
 5. Poczta mailowa i telefony służbowe
 6. Kontrahenci
 7. Uczestnicy imprez i zajęć sportowych
 8. Zawodnicy z opiekunami
 9. Wnioski kierowane do MOSiR Tychy
 10. Korzystanie z infrastruktury MOSiR podczas pandemii COVID-19
 11. Zasady korzystania z Krytej Pływalni podczas pandemii COVID-19
 12. Zajęcia sportowo-rekreacyjne on-line
 13. Współadministracja
 14. Usługa wypożyczenia sprzętu wodnego i rekreacyjnego
 15. Użytkownicy mediów społecznościowych - Facebook
 16. Sygnalista
 17. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie sportu