Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z członkostwem dziecka/podopiecznego w klubie sportowym w charakterze zawodnika i dane te są przetwarzane przez MOSiR na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO.

Dane dziecka/podopiecznego będącego zawodnikiem klubu sportowego przetwarzane są także na podstawie art.6 ust.1 lit. c) w związku z realizacją wewnętrznych przepisów organizacji sportowych oraz innych przepisów prawa.

MOSiR przetwarza także dane wizerunkowe zawodników na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO, jeżeli dziecko/podopieczny bierze udział w Imprezie organizowanej przez MOSiR na podstawie Regulaminu Imprez sportowo-Rekreacyjnych MOSiR w Tychach lub reprezentuje barwy Klubu działającego na podstawie Statutu MOSiR w zawodach organizowanych przez innych organizatorów lub współorganizatorów. MOSiR przetwarza także dane wizerunkowe zawodników na podstawie zgody tj. art.6 ust.1 lit. a) RODO w pozostałych przypadkach.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym zapisanie dziecka/podopiecznego do klubu, a nie podanie ich uniemożliwia powołanie dziecka/podopiecznego na zawodnika klubu. Dotyczy to także zgody wizerunkowej opartej na prawie autorskim.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej.

Dane osobowe zawodników i rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ustania członkostwa w klubie lub w zakresie danych wizerunkowych do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w przepisach prawa lub są nimi kluby sportowe, organizatorzy zawodów oraz firmy współuczestniczące w organizacji zawodów w szczególności  związki  sportowe, dziennikarze, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcy stron Internetowych i współuczestnicy imprez sportowych, kibice i inne.

Administratorem/współadministratorem danych osobowych na zawodach, które nie są organizowane przez MOSiR Tychy jest organizator lub współorganizatorzy zawodów, którego nazwa i siedziba wynika z harmonogramu rozgrywek.

Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ustania członkostwa w klubie lub w zakresie danych wizerunkowych do momentu cofnięcia zgody, a dane osobowe zawodników i opiekunów prawnych będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ustania członkostwa w klubie lub w zakresie danych wizerunkowych do momentu cofnięcia zgody.