Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych:

  • ze współpracą statutową, biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie procedury ofertowej lub zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO,
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, cele związane np. z BHP, organizacją przetargów lub aukcji, publikacją informacji wymaganych zgodnie z przepisami prawa na stronie BIP, rachunkowością, dochodzeniem roszczeń, ochroną rynku, nadzorem nad przepływami finansowymi, przepisy antykorupcyjne, w tym ustawa o sygnalistach itp.) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO,
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, a także dla celów marketingu usług własnych lub dla celów dowodowych wynikających z przepisów prawa nakładających na MOSiR w Tychach realizację obowiązków dochowania należytej staranności dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. e) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa kontrahenta, adres, dane kontaktowe, wypis z rejestru CEIDG, NIP-u i REGONU, referencje lub inne dane wynikające z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników lub jego pełnomocników wynikające z roli wykonywanej podczas realizacji umowy/zdarzenia gospodarczego, w tym imię i nazwisko i dane kontaktowe.

Podanie danych w celu  współpracy jest konieczne dla realizacji dostawy/zakupu lub wykonania usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, w tym instytucje i organy kontrolne lub inne uprawnione z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym BIP lub osoby, którym udzielono odpowiedzi na zapytania,  zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla Administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, firmy marketingowe, banki i instytucje finansowe, inni uczestnicy danego zdarzenia gospodarczego itp.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 6 lat od momentu ostatniego zakończonego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub umową (10 lat jeśli umowa została zawarta przed zmianą przepisów prawa), w zakresie inwestycyjnym po upływie 30 lat od zakończenia inwestycji. W zakresie danych osobowych umieszczonych na stronie BIP dane będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla Administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej.