Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń, ochrona rynku, nadzór nad przepływami finansowymi) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, a także dla celów dowodowych wynikających z przepisów prawa nakładających na MOSiR w Tychach realizację obowiązków dochowania należytej staranności dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. e) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa kontrahenta, adres, dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko osób do kontaktu, wypis z rejestru CEIDG, NIP-u i REGONU lub inne wynikające z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje itd.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, w tym instytucje i organy kontrolne lub inne uprawnione z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, firmy marketingowe.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym upłynęło
6 lat lub 6 lat po ustaniu użytkowania z programu księgowego.