Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie imprezy.

Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę  przetwarzane są  w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR oraz w celu szkolenia przez imprezą. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia).

 Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany  przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU.

 Każdy uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana.

Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSIR Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem danych osobowych uczestników imprez.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej.

Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.”

W odniesieniu do danych zamieszczanych w mediach społecznościowych na oficjalnych fanpage’ach MOSiR Tychy (w tym na facebook’u) informujemy, że dane osób trzecich pozyskanych od członków forum społecznościowego nt. innych osób możemy zawsze usunąć, jeżeli złożycie Państwo sprzeciw wysyłając na adres mailowy kontakt@mosir.tychy.pl – nie dotyczy postów innych użytkowników mediów społecznościowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zakończenia zajęć, a na mediach społecznościowych do zgłoszenia sprzeciwu.