Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane przetwarzane są w celu archiwizacyjnym lub w celu otrzymania świadczeń socjalnych przez emerytów i rencistów. Dane pozyskane są z dokumentacji byłego pracownika MOSiR w Tychach lub wymagane jest podanie dodatkowych danych dla celów wynikających z realizacji świadczeń z ZFŚS.

Odbiorcy danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych (np. Regulamin ZFŚS).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia byłego pracownika MOSiR lub odpowiednio krócej, zgodnie z przepisami prawa.