Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach
(43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z potwierdzaniem dodatkowych dni wolnych od pracy pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w MOSIR Tychy lub będącego emerytem/rencistą MOSIR w Tychach. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych (np. Regulamin ZFŚS).

 W przypadku osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w MOSIR Tychy i jest to imię, nazwisko i telefon kontaktowy, który oświadczył, że zgodę taką posiada.

 Nie podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków, dodatkowych dni wolnych od pracy lub w celu powiadomienia o wypadku lub sytuacji losowej uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień wobec pracowników. W przypadku danych do osoby kontaktowej w razie wypadku ma ona prawo w każdym momencie zażądać usunięcia tych danych.

Odbiorcy danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny wobec pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych (np. Regulamin ZFŚS).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pracownika MOSiR lub odpowiednio krócej, dla pracowników nowozatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa.