I.    CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Kryta Pływalnia mieszcząca się przy ul. Edukacji 9 w Tychach (zwana dalej Pływalnią) jest zarządzana przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12 (zwanym dalej MOSiR Tychy).
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Pływalni www.mosir.tychy.pl.
 3. Pływalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia w godz. 6:00-22:00, zgodnie z grafikiem zajęć. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, święta, przerwa techniczna, awaria itp.).
 4. Z Pływalni można korzystać po zakupieniu biletu wstępu lub na podstawie innych umów.
 5. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Pływalni, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu oraz do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 6. Na terenie Pływalni bezwzględnie zabronione jest:
  a)    palenie tytoniu,
  b)    wprowadzanie zwierząt,
  c)    przebywanie osób, których stan wskazuje na użycie alkoholu lub środków odurzających.
 7. Zabrania się prowadzenia na terenie Pływalni wszelkiej działalności zarobkowej oraz marketingowej, w tym również udzielania prywatnej nauki pływania przez osoby/firmy, które nie posiadają zawartej umowy z MOSiR na prowadzenie takiej działalności.
 8. Szczegółowe zasady użytkowania innych – poza halą basenową – urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje (np. gabinet odnowy biologicznej, brodzik, pokoje gościnne).

II.    ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  a)    użytkownicy indywidualni – poza terminami objętymi rezerwacją,
  b)    grupy zorganizowane (szkolne, zakładów pracy, stowarzyszeń itp.) według ustalonego wcześniej umownie rozkładu zajęć,
  c)    osoby korzystające z nauki pływania na hali basenowej prowadzonej przez Instruktorów Pływania.
 3. Jednorazowo na hali basenowej może przebywać:
  a)    w czasie zajęć szkolnych:
         -    w niecce basenu sportowego           –      50 osób,
         -    w niecce basenu rozgrzewkowego    –      40 osób,
         -    w niecce basenu zjeżdżalni             –      15 osób,
  b)    w czasie godzin ogólnodostępnych –      120 osób oraz 20 Instruktorów Pływania.
 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na hali basenowej oraz kąpać się pod opieką osób dorosłych.
 5. Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na hali basenowej wraz z opiekunem, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 6. Na hali basenowej zakazane jest:
  a)    hałasowanie, bieganie wokół niecek basenów,
  b)    wchodzenie na widownię w stroju kąpielowym,
  c)    spożywanie napojów alkoholowych, oraz jedzenie,
  d)    skakanie z brzegów basenów, trampolin i wieży do skoków w czasie godzin ogólnodostępnych,
  e)    korzystanie ze zjeżdżalni i sauny niezgodnie z ich regulaminami,
  f)    korzystanie z Pływalni posiadając otwarte rany ciała, choroby zakaźne lub choroby skórno – weneryczne, 
  g)    wnoszenie ostrych przedmiotów lub ulegających łatwemu rozbiciu,
  h)    zanieczyszczanie wody basenowej.
  i)    pozostawianie bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejące pływać.
 7. Wstęp na strefę płatną hali basenowej może nastąpić tylko po otrzymaniu transpondera (pasek z elektronicznym czytnikiem).
 8. Hala basenowa posiada szatnię damską i męską z wydzielonymi szafkami dla osób niepełnosprawnych.
 9. Z szafek dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, matka z synem, ojciec z córką, jeśli dzieci nie są samodzielne. Aby otrzymać w/w szafkę należy poinformować o tym obsługę kasy przed wykupieniem biletu.
 10. Przed wejściem na halę basenową, każdy klient zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego.
 11. Obowiązującym strojem na hali basenowej jest:
  a)    dla kobiet - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
  b)    dla mężczyzn - kąpielówki albo szorty kąpielowe,
  c)    dla dzieci noszących pieluchy - specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli,
  d)    dla Instruktorów Pływania - strój sportowy zgodnie z zawartą umową.
 12. Zasady korzystania ze zjeżdżalni oraz sauny określone są w odrębnych regulaminach znajdujących się przed wejściem do nich.
 13. Ratownicy mogą zabronić pływania w płetwach w przypadku zbyt dużej liczby osób na torach.
 14. Bez zgody Kierownika Pływalni zabrania się nurkowania ze sprzętem specjalistycznym oraz uprawiania sportów ekstremalnych.
 15. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi pełniącemu dyżur.
 16. Korzystanie z hali basenowej może odbywać się tylko w obecności ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób.
 17. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 18. Na sygnał ALARM (dwa długie sygnały gwizdkiem) wszyscy użytkownicy zobowiązani są natychmiast wyjść z wody.
 19. Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek.
 20. Rzeczy wartościowe można umieszczać w skrytkach znajdujących się w strefie płatnej hali basenowej.

III.    GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Zajęcia grupowe na Pływalni odbywają się wyłącznie w obecności osób prowadzących zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć ustalanym przez Kierownika Pływalni.
 2. Grupy zorganizowane bez prowadzącego zajęcia lub opiekuna nie będą wpuszczane do strefy płatnej hali basenowej.
 3. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 niepełnoletnich uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
 4. Grupy zorganizowane niepełnoletnich uczestników mogą korzystać z Pływalni na następujących zasadach:
  a)    opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem zmiany ratowników celem ustalenia zasad kąpieli,
  b)    osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny swojej grupy przed i po zajęciach,
  c)    za bezpieczeństwo korzystających w czasie zajęć w wodzie odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia, a w pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach odpowiedzialny jest opiekun grupy,
  d)    grupy zorganizowane korzystające z pływalni upoważnione są do wejścia do strefy płatnej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i do jej opuszczenia niezwłocznie, nie później jednak niż 30 minut po zakończonych zajęciach.
  e)    za transpondery powierzone uczestnikom grup odpowiada jej opiekun.
 5. Zasady korzystania grup zorganizowanych pełnoletnich uczestników ustalane są odrębnie z Kierownikiem Pływalni.

IV.    ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety jednorazowe pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu pobrania transpondera do chwili jego zdania w kasie.
 3. Dopłata za pobyt w strefie płatnej hali basenowej powyżej wykupionego czasu, naliczana jest proporcjonalnie do ceny biletu.
 4. Rozliczanie pobytu na hali basenowej odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik usług zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Tychy.

V.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU

 1.  Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych promocyjnych itp.na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności :prasy, telewizji video, internetu, materiałów reklamowych.
 2. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie MOSiR w Tychach na podstawie art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE RODO. Wejście na Obiekt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie Obiektu.
 3. MOSiR utrwala na nośnikach elektronicznych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na Pływalni w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania Pływalni, Imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR, a także ew. sponsorów.
 4. Wizerunek osób przebywających na terenie Pływalni może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny, którego zasady opisane zostały w pkt. VI. niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Pływalni jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na Pływalni, za które MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie Pływalni.
 5. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności Pływalni i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie Pływalni jest całkowicie dobrowolne.
 7. Każda osoba fizyczna przebywająca na Pływalni przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, al. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.
 8. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na Pływalni bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 9. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie Pływalni w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.
 10. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej mosir.tychy.pl w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny”.

 VI.     MONITORING WIZYJNY

 1. Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz na tablicy ogłoszeń Krytej Pływalni.

V.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru (w szatni i szafkach basenowych) lub zgubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
 3. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z elektronicznym czytnikiem, obowiązuje kara pieniężna w wysokości 40,00 zł, którą należy uiścić w kasie Pływalni.
 4. MOSiR Tychy nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa.
 6. MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń.
 7. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Krytej Pływalni w Tychach.

VI.    NADZÓR

 1. Osoby oraz firmy naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu, w tym pkt I.8. Część Ogólna, lub nie stosujące się do zaleceń personelu będą usuwane z terenu Pływalni bez zwrotu kosztów wniesionej opłaty.
 2. W przypadku notorycznego naruszania porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu, osoby winne naruszeń nie będą wpuszczane na teren Pływalni.
 3. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Pływalnię ze względu na ilość osób na niej przebywających.
 4. Na terenie Pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania do użytku komercyjnego bez uprzedniego uzyskania zgody Kierownika Pływalni.
 5. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz prowadzenia akcji promocyjnych również możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Pływalni.
 6. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy obiektu mogą zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wypełnić formularz skargi/wniosku znajdujący się w recepcji.


Zatwierdził
Dyrektor MOSiR Tychy