POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.1.Budynek oraz teren wokół w granicach ogrodzenia  jest administrowany przez MOSiR Tychy. 
1.2.Regulamin dotyczy budynku oraz terenu przy ulicy Jaroszowickiej 100 w Tychach. 
1.3.Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00 oraz w czasie niezbędnym do organizacji imprez własnych i zleconych. 

1.4.Każda osoba wchodząca na teren obiektu ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu.     

1.5. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu powinna zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym osobom.         

1.6. Wyznaczone wejścia i wyjścia oraz  drogi komunikacyjne oraz ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania przedmiotów.

1.7. Na terenie obiektu znajduje się sprzęt gaśniczy. Użytkownicy obiektu  zobowiązani są do wykorzystywania tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.   Wszystkie urządzenia ppoż    (gaśnice, hydranty) oraz drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia  muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne; nie wolno ich zastawiać, zasłaniać.

§ 2

Na terenie obiektu zabrania się: 
a) palenia  tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających,
b) zakłócania porządku i spokoju,
c) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
i) zaśmiecania terenu,
j) wywieszania flag, transparentów, reklam, ulotek bez zgody MOSiR Tychy,
k) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody MOSiR Tychy (nie dotyczy psów przewodników).

§ 3

W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy MOSiR Tychy będą stosować następujące środki:

  1. a) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
  2. b) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
  3. c) zawiadomienie Policji, Straży Miejskiej lub ochrony.

 § 4

Osoby które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 5

Korzystający z obiektu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników MOSiR Tychy odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

§ 6

Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu  MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności.   

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU:

7.1       Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany  przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych  promocyjnych itp.na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, telewizji video, internetu, materiałów reklamowych.

Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie MOSiR w Tychach na podstawie art.6 ust.1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE RODO

Wejście na Obiekt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie Obiektu.

7.2       Osoby przebywające na terenie Obiektu, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie w.w. pkt.1.1  poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez MOSiR lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do MOSiR lub innych osób działających na zlecenie organizatora.

7.3. MOSiR utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania obiektu, imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR, a także ew. sponsorów.

7.4. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny, którego zasady opisane zostały w pkt. III. Niniejszego Regulaminu. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na obiekcie, za które MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obiektu.

7.5. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.

7.6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.

7.7. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie  przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.

7.8. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

7.9. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu  w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach

7.10. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl  w zakładce „ Regulaminy i obowiązek informacyjny”.       

§ 8

MONITORING WIZYJNY:

Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz na tablicy ogłoszeń Krytej Pływalni.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1.Ewentualne skargi i wnioski zgłaszać do kierownika obiektu lub Dyrektora MOSiR w Tychach

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

9.3. Udział w treningach, meczach, imprezach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestników niniejszego Regulaminu.