Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2019 poz. 2171, Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  o ochronie osób i mienia. Dz.U. 1997. 114.740 z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Zimowego w Tychach przy ulicy Gen. Ch. de Gaulle'a 2.

Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu. Wejście na Stadion oznacza automatyczne i bezwzględne akceptowanie przepisów na nim obowiązujących. Cały obszar Stadionu Zimowego podlega stałemu monitorowaniu elektronicznemu i jest rejestrowany.

§ 1

Przeznaczenie

 1. Stadion Zimowy służy do przeprowadzania rozgrywek hokejowych oraz do organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, rozrywkowo-kulturalnych i innych.
 2. Stadion Zimowy nie jest obiektem ogólnodostępnym.
 3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania Stadionu Zimowego muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

§ 2

Warunki wstępu

 1. Przebywanie na terenie Stadionu Zimowego oraz korzystanie z jego urządzeń jest dozwolone tylko dla osób posiadających przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
 2. Widzowie muszą zajmować miejsca określone w karcie wstępu.
 3. Przebywanie na terenie Stadionu Zimowego w dni bez imprez określa Zarządca obiektu.
 4. Zakup biletu wstępu traktowany jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

§ 3

Kontrola wejściowa

 1. Przy wejściu na obiekt każdy zobowiązany jest bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia.
 2. Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym lub osobą dorosłą pisemnie upoważnioną przez opiekuna prawnego Osoby małoletnie od lat 13 do lat 18 mogą wejść na obiekt po okazaniu biletu ulgowego oraz ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Służba porządkowa uprawniona jest do sprawdzania osób także przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub środków odurzających i psychotropowych, albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 4. Osoby, które nie posiadają kart wstępu, osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa a także osoby, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 5. Służba porządkowa zobowiązana jest do egzekwowania i przestrzegania Regulaminu Stadionu Zimowego przez korzystających z obiektu. W przypadku nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu szczególnie zakazów i zaleceń wymienionych w paragrafie 5 i 6, korzystający musi się liczyć z odmową wpuszczenia na obiekt lub wyproszeniem z obiektu przez służby porządkowe.
 6. Dyrektor MOSiR jest uprawniony do zmiany zasad wchodzenia i przebywania na stadionie, o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media, stronę internetową, etc.

§ 4

Zachowanie na terenie Stadionu Zimowego

 1. Osoby przebywające na terenie Stadionu Zimowego powinny zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników.
 2. Użytkownicy powinni stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera zawodów.
 3. Ze względów bezpieczeństwa widzowie zobowiązani są na żądanie Policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu – również w innych sektorach.
 4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny: niezwłocznie powiadomić służby porządkowe, stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki, unikając paniki kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych, w razie potrzeby użyć sprzętu gaśniczego, a po opuszczeniu obiektu nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 5

Zakazy

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu Zimowego przedmiotów niebezpiecznych oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników,
  w szczególności:
  1. wszelkiego rodzaju broni oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń i pociski,
  2. pojemników do rozpylania gazu, substancji toksycznych, żrących lub farbujących,
  3. butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
  4. przedmiotów o dużej objętości jak stołki, krzesła, skrzynie, walizki,
  5. fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, a także materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  6. drzewców do flag i transparentów,
  7. transparentów, haseł i napisów o treściach obelżywych (np. rasistowskich),
  8. instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem elektrycznym,
  9. napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 2. Ponadto zakazuje się:
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i ich części oraz urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia obiektu, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, dachy),
 5. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów ( np. tafla lodowa, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
 6. wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu Zimowego w obuwiu na obcasie (tzw. szpilki),
 7. rzucania wszelkimi przedmiotami,
 8. rozniecania ognia i stwarzania zagrożenia pożarowego,
 9. sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i ulotek, przeprowadzania zbiórek,
 10. malowania, oklejania i pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach,
 11. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
 12. wchodzenia lub przechodzenia przez obszary nie przeznaczone dla publiczności, które zostały przez organizatora odpowiednio ogrodzone i oznaczone.
 13. pozostawiania rzeczy prywatnych w szafkach ubraniowych poza godzinami korzystania ze Stadionu Zimowego.
 14. Na terenie Stadionu Zimowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

§ 6

Zalecenia

 1. Korzystającym z ślizgawek ogólnodostępnych zaleca się stosowanie ochraniaczy, które chronią ciało przed niebezpiecznymi urazami.

§ 7

Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku

 1. MOSiR utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania obiektu, imprez na nim organizowanych, a także ew. sponsorów.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny, którego zasady opisane zostały w §8. Niniejszego Regulaminu. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na obiekcie, za które MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obiektu.
 3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności Stadionu Zimowego i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, wymagana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym jak i sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.
 5. Każda osoba fizyczna przebywająca na Stadionie Zimowym ma prawo poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, Al. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania wcześniej udzielonej zgody wstecznie. Jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały udostępnione np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz. Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.
 6. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na terenie Stadionu Zimowego bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 7. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie Stadionu Zimowego w pomieszczeniach socjalnych, szatniach i toaletach.
 8. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny RODO”.

 § 8

Monitoring wizyjny

 1. Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz na tablicy ogłoszeń Stadionu Zimowego.

§ 9

Zasady odpowiedzialności

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Stadionu Zimowego będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 2. Wypadki lub szkody należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi obiektu lub organizatorowi imprezy.
 3. Za mienie pozostawione przez użytkowników na terenie obiektu Kierownictwo Stadionu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Podczas imprezy masowej pełniący obowiązki szefa ochrony zobowiązany jest do egzekwowania zakazu wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osób w butach na obcasie, co każdorazowo zostaje odnotowane w dzienniku obiektu z podaniem imienia, nazwiska i pełnionej funkcji tej osoby.
 5. MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się osób korzystających z Stadionu Zimowego z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami znajdującymi się przy poszczególnych urządzeniach.

     

Tychy, 05.03.2020 r.

Zatwierdził

Dyrektor MOSIR Tychy