Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz.504 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  o ochronie osób i mienia. Dz.U.1997.114.740 z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowej  w Tychach przy Alei Marszałka Piłsudskiego 20.

Osoby przebywające na terenie Hali podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu. Wejście na Halę oznacza automatyczne i bezwzględne akceptowanie przepisów na nim obowiązujących. Cały obszar Hali Sportowej podlega stałemu monitorowaniu elektronicznemu i jest rejestrowany.

§ 1

Przeznaczenie

 1. Hala Sportowa jest własnością Gminy Miasta Tychy, administrowana przez MOSiR Tychy.
 2. Hala Sportowa służy do przeprowadzania zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek dyscyplin halowych oraz do organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, rozrywkowo-kulturalnych i innych.
 3. Hala Sportowa nie jest obiektem ogólnodostępnym.
 4. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania Hali Sportowej muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

§ 2

Warunki wstępu

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Przebywanie na terenie Hali Sportowej oraz korzystanie z jego urządzeń jest dozwolone tylko dla osób posiadających przy sobie ważną karnet / bilet wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
 3. Przebywanie na terenie Hali Sportowej w dni bez imprez określa Zarządca obiektu.
 4. Zakup karnetu / biletu wstępu traktowany jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.
 5. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karnecie/ bilecie wstępulub wskazane przez organizatora.

§ 3

Kontrola wejściowa

 1. Przy wejściu na obiekt każdy zobowiązany jest bez wezwania okazać służbie porządkowej swójkarnet / bilet wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia.
 2. Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym lub osobą dorosłą pisemnie upoważnioną przez opiekuna prawnego. Osoby małoletnie od lat 13 do lat 18 mogą wejść na obiekt po okazaniu biletu ulgowego oraz ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Służba porządkowa uprawniona jest do sprawdzania osób także przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholulub środków odurzających i psychotropowych, albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 4. Osoby, które nie posiadają karnetu / biletu wstępu, osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa a także osoby, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia ich identyfikację nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 5. Dyrektor MOSiR jest uprawniony do zmiany zasad wchodzenia i przebywania na Hali Sportowej o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media, internet, etc.

§ 4

Zachowanie na terenie Hali Sportowej

 1. Użytkowników Hali Sportowej obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHPi P.POŻ.
 2. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi obiektu oraz zachowania porządku i czystości.
 3. Użytkownicy Hali Sportowej zobowiązani są do wykorzystywania jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 4. W części sportowej Hali obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe.
 5. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu - usterki zgłosić obsłudze.
 6. Grupy młodzieżowe mogą przebywać na hali tylko pod opieka prowadzącego zajęcia, który odpowiada za przebieg zajęć i bezpieczeństwo ćwiczących.
 7. Wejście do szatni odbywa się w obecności upoważnionego opiekuna grupy, który po zajęciach przekazuje szatnie obsłudze hali.
 8. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Hali Sportowej.
 9. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub organizator zawodów (zajęć), podczas których one nastąpił

§ 5

Zakazy

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Hali Sportowej przedmiotów niebezpiecznych oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, w szczególności:
  1. wszelkiego rodzaju broni oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń i pociski,
  2. pojemników do rozpylania gazu, substancji toksycznych, żrących lub farbujących,
  3. butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
  4. przedmiotów o dużej objętości jak stołki, krzesła, skrzynie, walizki,
  5. fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, a także materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  6. drzewców do flag i transparentów,
  7. transparentów, haseł i napisów o treściach obelżywych (np. rasistowskich),
 2. Korzystającym z hali (także na widowni) zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  1. przechodzenia przez barierki na trybunach oraz wchodzenia na parkietw trakcie imprezy.
  2. wnoszenia i używaniasprzętumogącegostwarzaćzagroż
  3. rozniecania ognia i stwarzania zagrożenia pożarowego
  4. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych a także przebywania osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzają
  5. rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów.
  6. sprzedawania towarów i karnetu / biletu wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i ulotek, przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora
  7. malowania, oklejania i pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach
  8. wprowadzania zwierzą
  9. pozostawiania rzeczy prywatnych w szafkach ubraniowych poza godzinami korzystania z Hali Sportowej.
 1. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
 1. Na terenie Hali Sportowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.
 2. Ponadto zakazuje się:
  1. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i ich części oraz urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia obiektu, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, dachy).
  2. wchodzenia lub przechodzenia przez obszary nie przeznaczone dla publiczności, które zostały przez organizatora odpowiednio ogrodzone i oznaczone w szczególności:
   • pomieszczenia techniczne ( wentylatorownia, magazyny),
   • szatnie zawodników,
   • hol dla zawodników, radiowęzeł, pomieszczenia biurowe,
   • pomieszczenie medyczne,
   • siłownia,
   • pomieszczenie odnowy biologicznej.
   • salka klubowa
   • pomieszczenia służbowe,

§ 6

Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku podczas przebywania na terenie obiektu

 1. MOSiR utrwalana na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania obiektu, Imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR, a także sponsorów.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny, którego zasady opisane zostały w 6pkt. 5. Niniejszego Regulaminu. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na obiekcie, za które MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obiektu.
 3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.
 5. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12,z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.
 6. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 7. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.
 8. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej mosir.tychy.pl w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny”.

§ 7

Monitoring wizyjny

 1. Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz przy głównym wejściu Hali Sportowej.

§ 8

Zasady odpowiedzialności

 1. MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione bez nadzoru.
 2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Hali Sportowej będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 3. Wszelkie wypadki lub szkody należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi obiektu lub organizatorowi imprezy.
 4. MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się osób z korzystających ze Hali Sportowej z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami znajdującymi się przy poszczególnych urządzeniach.
 5. Ewentualne skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Kierownika Hali Sportowej lub do Dyrektora MOSiR Tychy.

 

Dyrektor MOSiR Tychy