POUCZENIE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dotyczy przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Urzędu Miasta Tychy, organizacji, stowarzyszeń, firm i innych podmiotów w związku z realizacją przez MOSiR w Tychach zadań wynikających z przepisów prawa lub z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy lub Rady Miasta Tychy.

W stosunku do osób fizycznych, których dane osobowe zostały pozyskane od Urzędu Miasta Tychy, organizacji, stowarzyszeń/klubów, firm i innych podmiotów w związku z realizacją przez MOSiR w Tychach zadań wynikających z przepisów prawa lub z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy lub Rady Miasta Tychy nie istnieje konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego opartego na art.14 RODO w związku z wyłączeniem wynikającym z art.14 ust.5 lit. c) o brzmieniu: „pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą”.

MOSiR w Tychach oświadcza, że posiada i stosuje odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą.

W sytuacjach uzasadnionych przepisami prawa dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie BIP i przetwarzane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla Administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej.