MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego 12 jest Administratorem zwykłych danych osobowych osób przebywających na terenie obiektu należącego do infrastruktury MOSiR w Tychach w zakresie: imię, nazwisko, data i godzina wejścia, klub sportowy lub inna organizacja korzystająca z infrastruktury MOSiR dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podczas prowadzenia treningów lub innych zajęć lub rozgrywek sportowych na podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w zakresie ww. danych zwykłych w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Drugim celem zbierania ww. danych jest uzyskanie pewności przez MOSiR, że działanie jest zgodne z przepisem prawa, tj. RM z 16.10.2020 r. (poz. 1829) i MOSiR realizuje ograniczenia i działa na podstawie dozwolonych wyłączeń w zakresie dopuszczenia uczestników na zajęcia sportowe.

Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji tego celu opiera się na art.6 ust.1 lit. c). Kategoria danych dla danych pozyskanych od klubów sportowych lub innych organizacji korzystających z infrastruktury MOSiR dla celów prowadzenia zajęć sportowych: dane zwykłe uczestników zajęć.
Dane będą przetwarzane przez okres trwania pandemii lub obowiązywania restrykcji wynikających z ww. RM z 16.10.2020 r. (poz. 1829), nie dłużej jednak niż 3 miesiące od zakończenia obostrzeń.

Dane o stanie zdrowia przetwarzane są w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Przepis prawa, to Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawa.

Dane ww. w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia przypadku koronawirusa wśród osób obecnych w ww. czasie w obiekcie należącym do MOSiR lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób kwarantanny mogą być także udostępnione organizacjom przeciwdziałającym epidemii , w tym organom kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp. Dane te mogą zostać także wykorzystane do ustalenia i poinformowania innych osób w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem.

MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar, choć zastrzega możliwość przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do WHO lub do mediów i Organizacji Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną przez innych Administratorów, którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących podczas pandemii przepisów prawa.