MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego 12 jest Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie obiektu należącego do infrastruktury MOSiR w Tychach (Kryta pływalnia) w zakresie: ustalenie tożsamości osoby wchodzącej na Krytą pływalnię oraz ustalenie na podstawie obowiązującego dokumentu (kod QR lub tzw. „paszport covidowy” lub inny dopuszczony prawnie dokument) faktu zaszczepienia się przeciwko COVID-19 dwoma dawkami szczepionki (jedna dawka dla ogłoszonych producentów szczepionki) w związku z realizacją przepisu prawa dopuszczającego określone limity osób przebywających na terenie obiektu Kryta pływalnia, do których nie wliczają się osoby zaszczepione. Żadna osoba nie ma obowiązku przedstawiania ww. danych osobowych, jeśli będzie oczekiwać w kolejce na wpuszczenie w ramach dopuszczonej ilości osób. W dniu 07-06-2021r. jest to limit 60 osób (strefa basenowa), 5 osób (strefa saun), 4 osoby (siłownia) ale może on z czasem ulegać zmianom, zgodnie z tzw. łagodzeniem obostrzeń.

Samodzielne przedstawienie dowodu tożsamości wraz dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się przeciwko COVID-19 stanowi dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w oparciu o art.6 ust.1 lit a), a biorąc pod uwagę że zaszczepienie lub jego brak może zostać uznane jako przetwarzanie danych szczególnej kategorii, także w oparciu o art.9 ust.2 lit. a). Nie wyrażenie dobrowolnej zgody będzie skutkowało koniecznością oczekiwania w kolejce na wpuszczenie zgodnie z dopuszczalnym limitem osób.

Każda dobrowolna zgoda musi być możliwa do odwołania, więc jeśli podejdzie się do kasy biletowej pokazując tylko jeden dokument, można odwołać zgodę i nie pokazać dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzenia szczepienia, a tym samym przejść do oczekiwania w kolejce. Po wejściu na Krytą pływalnię odwołanie zgody nie ma już sensu, gdyż dane nie będą już przetwarzane w oparciu o zgodę - nie zostaną nigdzie zapisane w powiązaniu z danymi dot. tożsamości osoby.

Każda osoba wyrażająca ww. dobrowolną zgodę ma świadomość, że inne oczekujące osoby uzyskają informację, iż jest osobą zaszczepioną (dotyczy tylko wizerunku) oraz że MOSiR przekaże na żądanie Organów kontrolnych listę transponderów osób zaszczepionych i Organy te mogą sprawdzić dokumenty osób wychodzących z podanymi numerami transponderów. Obowiązuje pilnowanie otrzymanego transpondera przed zagubieniem i zakaz wymiany z inną osobą.

Dane dot. faktu zaszczepienia będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby wpuszczające na Krytą pływalnię (pracownicy MOSiR) w momencie zakupu biletu i nigdzie nie będą notowane, ani zapamiętywane.

Jedynie numer transpondera do szatni będzie wskazywał na fakt, czy dana osoba jest zaszczepiona czy też nie, aby odpowiednio organizacyjnie regulować ruch osób na Krytej pływalni i wiedzieć kiedy wyszła osoba niezaszczepiona. Powiązanie numeru transpondera z wizerunkiem przez pracownika MOSiR (tylko przy wychodzeniu) bez danych o tożsamości osoby wychodzącej (nigdzie nie zanotowanych) stanowi uzasadniony interes organizacyjny Administratora i dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO. Dla celów uniknięcia pozyskania informacji na temat zaszczepienia lub nie osób wychodzących z Krytej pływalni przez osoby oczekujące w kolejce, wpuszczane są kolejne osoby dopiero po wyjściu minimum 3 osób.

Dla celów realizacji przepisów prawa MOSiR określa numery transponderów dla osób zaszczepionych i nie zaszczepionych – istnieje zakaz wymieniania się transponderami. Rodzic wchodzący z dzieckiem nie podlegającym wiekowo szczepieniu zawsze zobowiązany jest do oczekiwania z dzieckiem w kolejce, ale jeśli przy zakupie biletu dobrowolnie wykaże fakt zaszczepienia, to będzie mogła szybciej wejść inna osoba z kolejki osób oczekujących (rodzic dla celów porządkowych także otrzymuje transponder).

W zakresie grup zorganizowanych wynajmujących Krytą pływalnię dane przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, data i godzina wejścia, klub sportowy lub inna organizacja korzystająca z infrastruktury MOSiR dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podczas prowadzenia treningów lub innych zajęć lub rozgrywek sportowych na podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w zakresie ww. danych zwykłych w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Drugim celem zbierania ww. danych jest uzyskanie pewności przez MOSiR, że działanie jest zgodne z przepisem prawa, tj. RM z 16.10.2020 r. (poz. 1829) i MOSiR realizuje ograniczenia i działa na podstawie dozwolonych wyłączeń w zakresie dopuszczenia uczestników na zajęcia sportowe.

Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji tego celu opiera się na art.6 ust.1 lit. c). Kategoria danych dla danych pozyskanych od klubów sportowych lub innych organizacji korzystających z infrastruktury MOSiR dla celów prowadzenia zajęć sportowych: dane zwykłe uczestników zajęć. Dane będą przetwarzane przez okres trwania pandemii lub obowiązywania restrykcji wynikających z ww. RM z 16.10.2020 r. (poz. 1829), nie dłużej jednak niż 3 miesiące od zakończenia obostrzeń.

Jeżeli zaistnieje sytuacja konieczności przetwarzania danych o stanie zdrowia, dane te przetwarzane będą w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Przepis prawa, to Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawa.

Dane ww. w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia przypadku COVID-19 wśród osób obecnych w ww. czasie w obiekcie należącym do MOSiR lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób kwarantanny mogą być także udostępnione organizacjom przeciwdziałającym epidemii, w tym organom kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp. Dane te mogą zostać także wykorzystane do ustalenia i poinformowania innych osób w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar, choć zastrzega możliwość przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do WHO lub do mediów i Organizacji Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną przez innych Administratorów, którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących podczas pandemii przepisów prawa.

Pełny obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie Internetowej MOSiR w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny”.

Adres: https://mosir.tychy.pl/114