OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZAJĘCIA SPORTOWE

POPRZEZ PLATFORMĘ TEAMS

MOSiR w Tychach informuje, że jest Administratorem danych osobowych w postaci adresu mailowego
i ew. wizerunku oraz imienia, nazwiska lub nick-u uczestników zdalnych zajęć sportowych oferowanych za pośrednictwem platformy TEAMS.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. e), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), tj. na podstawie realizacji interesu publicznego przez jednostkę administracji publicznej, zgodnie z jej Statutem i zakresem działania. Bez posiadania adresu e-mail MOSiR w Tychach nie ma możliwości dołączenia osoby chętnej do udziału w zdalnych zajęciach sportowych do grupy TEAMS.

Uczestnik zajęć podając adres e-mailowy oświadcza że jest uprawniony do jego używania i nie podaje adresu innej osoby fizycznej bez jej zgody. MOSiR nie mam możliwości sprawdzenia tego faktu, więc informuje że adres mailowy należy do kategorii danych zwykłych i został podany przez uczestnika zajęć organizowanych zdalnie na platformie TEAMS. Na podanie adresu e-mailowego osoby poniżej 16 roku życia musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

Jeżeli uczestnik zajęć poda jednocześnie swoje imię i nazwisko lub nick używany na platformie TEAMS lub włączy kamerę w komputerze, będzie to świadczyło o wyrażeniu przez niego dobrowolnej zgody na przetwarzanie wizerunku oraz imienia, nazwiska lub nick-u. W przypadku osób poniżej 16 roku życia zgodę taką musi wyrazić opiekun prawny. MOSiR nie wymaga podania tych danych i ich nie podanie nie uniemożliwia udziału w zajęciach. W takiej sytuacji dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) RODO na podstawie wykonania czynności, z której wynika jej dobrowolność podania danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody MOSiR informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie MOSiR w Tychach  lub e-mailowo. Możliwe jest także telefoniczne odwołanie zgody, które jednak ma prawo zostać potwierdzone w sposób pisemny przez MOSiR. Odwołanie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych i na sposób ich przetwarzania opartych na zgodzie.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany – bez udziału człowieka i nie są one profilowane i nie będą przekazywane poza EOG

Odbiorcami ww. danych osobowych mogą być: zewnętrzne IT obsługujące MOSiR, właściciel platformy TEAMS oraz  pozostali uczestnicy zajęć.

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od wymaganego terminu zgłoszenia.