Regulamin Areny Lekkoatletycznej i boiska piłkarskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

 

1. Zarządcą obiektu jest MOSiR Tychy.

2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

3. Obiekt jest monitorowany.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

4. Na obiekcie w jednym czasie nie mogą odbywać się treningi lekkoatletyczne i piłkarskie.

5. W przypadku organizowania imprez sportowych MOSiR Tychy ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.

6. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma sekcja lekkoatletyczna, następnie klub KP GKS Tychy, grupy szkolne, osoby indywidualne.

7. Młodzież do lat 10 może na obiekcie przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.

8. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
- do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
- używania obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu (długość kolców lub wkrętów do 6mm),
- podporządkowywania się poleceniom obsługi obiektu, osoby prowadzących zajęcia, służb porządkowych,
- utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,
- korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- używania obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu (długość kolców lub wkrętów do 6mm).

9. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody MOSiR Tychy.

10. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.

11. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

12. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

13. Na terenie obiektu zabrania się:
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem stadionu np. rower, motorower, deskorolka, rolki, hulajnoga, drony, nordic walking itp.,
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- palenia tytoniu i jedzenia słonecznika,
- wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie,
- wprowadzania zwierząt,
- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie: płoty, ogrodzenia boiska i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy, trybuny,
- wszelkiego handlu, rozdawania materiałów reklamowych i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez pisemnej,
- wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła,
- wchodzenia bez zezwolenia na boiska z trawy naturalnej.

14. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

15. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

16. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

17. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

18. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: obsługę obiektu (665-481-243), Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel.986

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.poż.

20. Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu osobie dyżurującej z ramienia Zarządcy.

21. Stosować się do aktualnych wymogów epidemicznych.

22. Przystąpienie do zajęć na obiekcie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

 

MONITORING WIZYJNY

Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz na tablicy ogłoszeń Areny Lekkoatletycznej