Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że dane osobowe Sygnalistów przetwarzane będą w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów) na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO.

Zakres danych podany przez Sygnalistę wynika z Formularza zgłoszenia (imię i nazwisko, dane kontaktowe). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, co wynika z ww. przepisów prawa, zgłoszenie może pozostać anonimowe, jednak nie będzie podlegało rozpatrzeniu. Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (organy wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne), Inspektor ochrony danych, zewnętrzny radca prawny, zewnętrzne osoby/firmy biorące udział w ewentualnym postępowaniu karnym.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Informacje dodatkowe dla Sygnalisty:

1. Wszelkie próby dyskryminacji i odwetu za działania Sygnalisty, Sygnalista powinien zgłosić do komórki organizacyjnej - utworzonej w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach, która sprawdzi ten fakt w dziale kadr i u bezpośredniego przełożonego, bez podawania przyczyny sprawdzenia. Gdyby takie działania dyskryminujące lub odwetowe zaistniały to ww. komórka organizacyjne zgłosi ten fakt do Dyrektora MOSIR.

2. Sygnalista przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji wyjaśniania sprawy o dyskryminację lub odwet może dojść do ujawnienia danych Sygnalisty Dyrektorowi MOSiR, a w uzasadnionych przypadkach bezpośredniemu przełożonemu lub szefowi kadr.

3. Sygnalista przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji wystąpienia różnych okoliczności, np. w razie wszczęcia postępowania karnego ujawnienie tożsamości Sygnalisty stanie się konieczne.

4. Sygnalista przyjmuje do wiadomości, że przed zgłoszeniem naruszenia powinien zapoznać się z Procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, dostępną w sekretariacie MOSiR w Tychach oraz na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej w zakładce Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO