MOSIR w Tychach (43-100), al. Piłsudskiego 12 informuje, że przetwarza  dane osobowe ww. osób w celu wyłonienia osób do nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Tychy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) lub lit. e) RODO i jest ich Administratorem. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.: 

  • dane wnioskodawcy pozyskane bezpośrednio od wnioskodawcy (zakres wynika z treści wniosku, który osobiście wypisał wnioskodawca),
  • dane innych osób związanych z obsługą wniosku, w tym  pracowników wnioskodawcy, pozyskane od wnioskodawcy (kategorie: dane zwykłe, adres  e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, stanowisko lub specjalizacja),
  • dane osób wskazanych do nagrody/wyróżnienia pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych - sportowcy, trenerzy, działacze (kategorie: dane zwykłe, nazwa lub imię i nazwisko, dyscyplina sportu, pełniona funkcja).

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ogłoszenia wyników lub do momentu otrzymania sprzeciwu, jeżeli sprzeciw ten zostanie uwzględniony.

 Odbiorcami danych mogą być w szczególności: Urząd Miasta Tychy, Członkowie Rady Sportu, Członkowie Komisji opiniującej wnioski oraz oferty, obsługa prawna, doradcza, obsługa IT.

 Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSIR Tychy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, kopiowania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie MOSIR w Tychach, al. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www. mosir.tychy.pl

MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar realizując ww. cel wyłonienia osób do uzyskania nagrody lub wyróżnienia. Dane laureatów nagród, w tym dane wizerunkowe, mogą być za zgodą tych osób upublicznione w mediach społecznościowych w celu ogłoszenia wyników. Zgody nie pobiera się od osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych.

 Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: inspektor_ODO@mosir.tychy.pl

MOSIR Tychach informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.