Aktualne wyniki SUPERPŁYWAKA
link (strona Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego)

 

Regulamin Superpływaka 2021:

REGULAMIN AKCJI SUPERPŁYWAK 2021

I. Cel
1. Popularyzacja i upowszechnianie pływania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2.  Promocja Miasta Tychy.

II. Organizatorzy
1. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12

III. Termin i miejsce
1. Akcja Superpływak 2021 trwa od 12 lutego do 31 grudnia 2021 r.
2. Miejscem Akcji jest Kryta Pływalnia w Tychach, ul. Edukacji 9.

IV. Uczestnictwo
1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto korzysta z Krytej Pływalni w Tychach, jednakże wyłącznie podczas godzin ogólnodostępnych.
2. Dystans można pokonywać dowolnym stylem.
3. Po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany niecki basenu.
4. Zabronione jest pływanie z akcesoriami pływackimi.
5. Uczestnik każdorazowo sam liczy przepłynięty dystans i wraz z danymi, tj. imię, nazwisko, rocznik i data bytności na pływalni, wpisuje go w przeznaczonym do tego celu zeszycie Superpływaka, wyłożonym przy kasie pływalni.
6. Minimalny jednorazowo przepłynięty dystans wynosi 25 metrów. Końcowy (zsumowany) dystans z danego dnia można uzyskać w dowolnej ilości wejść.
7. Do Akcji można się przyłączyć w dowolnym momencie jej trwania.

V. Klasyfikacja i wyniki
1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Akcji Superpływak 2021 osiągnęli odpowiednie
dystanse, uzyskują jeden z pięciu tytułów. I tak zawodnicy, którzy przepłynęli:
- od 50 km do 99 km uzyskują tytuł Brązowego Superpływaka 2021,
- od 100 km do 149 km uzyskują tytuł Srebrnego Superpływaka 2021,
- od 150 km do 449 km uzyskują tytuł Złotego Superpływaka 2021,
- od 450 km do 649 km uzyskują tytuł Megapływaka 2021,
- powyżej 750 km uzyskują tytuł Diamentowego Superpływaka 2021.
2. Co najmniej dwa razy w miesiącu wyniki będą aktualizowane i opublikowane poprzez umieszczenie na profilu Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego na Facebooku https://www.facebook.com/TyskieStowarzyszenieSportowe
3. Dzieci z rocznika 2010 i młodsze będą klasyfikowane osobno. W ramach tej klasyfikacji dla dzieci urodzonych w roku 2011 i młodszych wyłoniona zostanie kategoria Superpływak Mikrus.
4. Podczas Akcji Superpływak 2021 prowadzone będą dwie klasyfikacje:
- Seniorzy
- juniorzy
5. Podczas uroczystości zakończenia Akcji Superpływak 2021 wszyscy zdobywcy tytułów otrzymają pamiątkowy medal i dyplom.
6. Dzieci, które po zakończeniu Akcji Superpływak Junior osiągną dystans powyżej 15 km, uzyskają tytuł Złotego Superpływaka Juniora 2021.
7. Dzieci z rodznika 2014 i młosze uzyskają tytuł Superpływaka Mikrusa.

VI. Postanowienia końcowe
1. Wpis do zeszytu Superpływaka z danymi, dokonany przez zawodnika, jest równoznaczny z jego potwierdzeniem, że na własną odpowiedzialność bierze udział w Akcji, jak również jest jednoznaczny z jego zgodą na przechowywanie i
przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz na poniższe oświadczenia, stanowiące integralną część regulaminu.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922), organizator zobowiązują się do ochrony danych osobowych zawodników. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zawodnicy mają prawo wglądu i poprawienia swoich danych oraz mogą zażądać ich usunięcia z bazy danych organizatorów.
3. Organizatorzy zapewniają opiekę ratowników podczas pływania.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Obowiązek informacyjny
1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21 w celach
związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie imprezy. Współadministratorem danych osobowych jest MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12
2. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników
obsługujących Imprezę przetwarzane są w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznie (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są
przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty
wynagrodzenia).
3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU.
4. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem,
że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody
może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona dobrowolnie
i w każdym momencie może zostać odwołana.
5. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSIR Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem danych osobowych uczestników imprez.
6. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej.
7. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym,
prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.”
8. W odniesieniu do danych zamieszczanych w mediach społecznościowych na oficjalnych fanpage’ach MOSiR Tychy (w tym na facebook’u) informujemy, że dane osób trzecich pozyskanych od członków forum społecznościowego nt. innych osób możemy zawsze usunąć, jeżeli złożycie Państwo sprzeciw wysyłając na adres mailowy kontakt@mosir.tychy.pl – nie dotyczy postów innych użytkowników mediów społecznościowych.
9. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników imprez/zajęć przez 5 lat.

Obowiązek informacyjny w czasie epidemii COVID-19

1. MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego 12 jest Administratorem zwykłych danych osobowych osób uczestniczących w imprezach organizowanych MOSiR w Tychach w zakresie: imię, nazwisko dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej na podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane te w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia przypadku koronawirusa wśród osób obecnych w ww. czasie w imprezie organizowanej przez MOSiR lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób kwarantanny mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO dot. ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez organizacje przeciwdziałające epidemii i im udostępnione, a także udostępniane
organom kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp.
2. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar, choć zastrzega możliwość przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do WHO lub do mediów i Organizacji Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną przez innych Administratorów, którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących podczas pandemii przepisów prawa.
3. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
inspektor_ODO@mosir.tychy.pl
4. MOSIR w Tychach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym
i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
5. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do ogłoszenia końca pandemii.

Oświadczenia
1. Oświadczam, że biorę udział w Akcji Superpływak 2021 na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w Akcji Superpływak 2021.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). przez organizatorów Akcji Superpływak 2018, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Superpływak 2021 oraz do realizacji celów statutowych Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zgadzam się, aby moje dane pojawiły się na liście zawodników publikowanej na drzwiach pływalni i w Internecie.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, przez organizatorów Akcji Superpływak 2018, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2014 r. Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U.2017 poz. 880) i udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Akcji Superpływak 2021 oraz że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Koordynator Akcji: Teresa Noga, teresa.noga@gmail.com