Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Nabór dotyczy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o naborze.pdf

Formularz zgłoszeniowy.doc