Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach informuje, iż został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wnioski należy składać w terminie do 13 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w ww. obszarze.

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Termin realizacji zadań: od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Wygenerowaną ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy al. Piłsudskiego 12 pok. 305, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Tychach, a nie data nadania w urzędzie pocztowym.

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

3. Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

 

UWAGA: Oferta, która wpłynie po 13 stycznia 2022 r. po godzinie 15:00 nie będzie objęta oceną  merytoryczną.

 

>>>PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO<<<