MOSiR Tychy poszukuje pracownika na stanowisko GOSPODARZ OBIEKTU na OW Paprocany w wymiarze 1 etatu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie min średnie
 • Staż pracy: 5 lat , w tym 3 lata na stanowisku o podobnym zakresie czynności (wymienione poniżej w punkcie „Główne obowiązki”)
 • Praktyczna znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych i rachunkowości, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks Pracy, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, o gospodarowaniu mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność planowania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność redagowania pism i dokumentów wraz z biegłą umiejętnością obsługi pakietu Ms Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w jednostce sfery budżetowej

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Opracowywanie w porozumieniu z inspektorem nadzoru planów remontów i konserwacji: instalacji, urządzeń i wyposażenia.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Terminowe i prawidłowe przygotowanie obiektu do działalności (w tym sezonu letniego tj kąpieliska, imprez sportowo-rekreacyjnych).
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie:

- remontów, konserwacji i przeglądów: instalacji, urządzeń, budynków

- przygotowywania wszelkich rozliczeń i sprawozdań,

- stosowanych procedur przy zamówieniach publicznych..

 • Współpraca ze stowarzyszeniami i jednostkami upowszechniania kultury fizycznej w mieście a także z Urzędami i innymi instytucjami w sprawach dotyczących podległego obiektu.
 • Współpraca przy przygotowaniu odpowiednich umów dotyczących obiektu oraz bieżący nadzór nad ich realizacją (merytoryczny i finansowy).
 • Sporządzanie planów finansowych oraz kontrola wstępna i bieżąca wydatków realizowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym podległego obiektu.
 • Przeprowadzanie procedur związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości na terenie OW Paprocany.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z urządzeniami wodnymi na OW Paprocany : zbiornik wodny, studnie głębinowe, fontanny.
 • Opracowywanie planów przeglądów i napraw w/w urządzeń wodnych wraz z okresowym prowadzeniem przeglądów ich stanu technicznego.
 • Dbanie o sprawność jeziora wraz z infrastrukturą jako zbiornika przeciwpowodziowego, a w sezonie letnim – kąpieliska, zgodnie z przepisami.
 • Dbanie o stan drzew i innych nasadzeń zgodnie z prawem.
 • Udział w przygotowaniu i realizacji nowych inwestycji prowadzonych przez MOSiR lub wydziały Urzędu Miasta.
 • W stosunku do podległych pracowników : organizowanie pracy, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, prowadzenie instruktaży stanowiskowych, opracowywanie zakresów czynności, opracowywanie projektów i zapoznawanie z instrukcjami bhp i regulaminami obowiązującymi w MOSiR oraz obowiązki wynikające z Art. 212 KP. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami, przydziałem i rozliczaniem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej pracowników w tym indywidualnych kartotek pracowników.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • List motywacyjny wraz z danymi kontaktowymi
 • Kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o zapoznaniu się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na stronie internetowej mosir.tychy.pl w zakładce Regulaminy i obowiązek informacyjny RODO.

 

Dokumenty należy składać  do 04.03.2022 r. w Sekretariacie Jednostki przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach (III Piętro), pocztą na adres MOSiR z dopiskiem  „Gospodarz OW” lub elektronicznie w formie skanów podpisanych dokumentów na adres kadry@mosir.tychy.pl.

 

INNE INFORMACJE:

MOSiR skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie i/lub drogą elektroniczną na dane zawarte w aplikacji.

Przewiduje się:  test sprawdzający wiedzę teoretyczną (znajomość przepisów) oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 66 11 682.