Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w ww. obszarze.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalny finansowy wkład organizacji wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego).

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż 01 luty 2023 r., a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Termin, miejsce i sposób składania oferty:

1.   TERMIN: wszystkie wersje oferty (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2023 roku do godziny 15:00

2.   MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, przy al. Piłsudskiego 12 pok. 305, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP).

3.   SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

Wersja elektroniczna: Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Wersja papierowa: Wygenerowana oferta w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO, którą należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy al. Piłsudskiego 12 pok. 305, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP. 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia oferty w wersji elektronicznej oraz potwierdzona właściwą pieczęcią data wpływu oferty w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Tychach.

UWAGA: Oferta, która wpłynie po 20 stycznia 2023 r. po godzinie 15:00 nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną.

4. Wersja papierowa oferty musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób, w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów wraz z podaniem funkcji osoby reprezentującej podmiot.

 

>>>PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO<<<