Dobra wiadomość na rozpoczęcie wakacji: kąpielisko na terenie OW Paprocany będzie czynne od piątku (23.06), codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.

Kąpielisko posiada orzeczenie o przydatności wody do kąpieli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. Bezpieczeństwa kąpiących się strzec będzie 4 ratowników wodnych.

Zapraszamy!

***

W tym roku w jeziorze nie zakwitły jeszcze sinice. Niestety, nie można mieć pewności, że ten stan utrzyma się przez całe lato. Miasto Tychy od lat walczy z sinicami w Paprocanach, niestety co roku utrzymujące się przez szereg dni wysokie temperatury sprzyjają ich zakwitowi.

Podejmowane dotąd próby rozwiązania problemu okazywały się nieskuteczne. Postanowiono więc zwrócić się do naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci przeprowadzili ocenę stanu ekologicznego jeziora i przygotowali program naprawczy. Jego wdrażanie już się rozpoczęło.

Naukowcy z wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Nauk o Ziemi UŚ, którzy przez kilka miesięcy badali jezioro uznali, że rozwiązaniem problemu będzie podjęcie działań w dwóch obszarach: poprawy jakości wód samego zbiornika oraz działań naprawczych na całym obszarze wód zasilających Jezioro – czyli tzw. zlewni Jeziora Paprocany.

- Nasze działania w najbliższych 2-3 latach skupią się na uregulowaniu bilansu wód zbiornika Paprocańskiego. Chcemy osiągnąć to dzięki zwiększeniu ilości wody dopływającej do zbiornika i poprawie jej jakości. Wymaga to odtworzenia historycznych rozwiązań hydrotechnicznych, zmiany praktyk gospodarowania w obrębie wody w jeziorze i wód zasilających oraz zabezpieczenia brzegów dzięki odbudowie szuwarowisk i zmianie w sposobie zarybiania. Realizacja tych działań powinna ograniczyć występowanie zakwitów, poprawić stan ekosystemu zbiornika, a w efekcie doprowadzić do poprawy i utrzymania dobrej jakości wody – mówi Anna Warzecha, naczelnik wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy.

1 maja na jeziorze Paprocany po zimowej przerwie uruchomiono 4 aeratory, których zadaniem jest zapowietrzanie wody w zbiorniku. Zmianie uległy już zapisy umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim dotyczące zasad prowadzenia gospodarki rybacko-zarybieniowej. Zmniejszono limit odłowów wędkarskich oraz dopuszczalną wielkość ryb wpuszczanych do jeziora. Wprowadzono także zapisy dotyczące wyznaczenia stref dostępnych do wędkowania oraz bezwzględnego obowiązku ich przestrzegania.

- Wyznaczenie stref turystycznych, rekreacyjnych i wędkarskich to jedno z działań sprzyjających rozwojowi zbiorowisk szuwarowych, które są biofiltrem pochłaniającym fosfor i azot ze zbiornika. Badanie warunków siedliskowych pokazuje możliwość zwiększenia powierzchni szuwarów aż do blisko 8 ha, a to poprawiłoby ich skuteczność w filtrowaniu wody ponad trzykrotnie – mówi Miłosz Stec, zastępca prezydenta Tychów ds. infrastruktury.

Rozpoczęto także działania zmierzające do udrożnienia potoków i kanałów w zlewni zbiornika. - Prowadzimy rozmowy z zarządcą starego koryta Rzeki Gostynki, czyli Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz administratorem terenu, na którym położone są rowy melioracyjne i stawy w zlewni Jeziora Paprocany – Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Kobiór. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na realizację działań związanych z poprawą drożności koryt. Szacujemy, że powinno to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni – dodaje Anna Warzecha.

Wcześniej, bo na sesji Rady Miasta 25 maja br. podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej woj. Śląskiemu na ten cel w kwocie 126 800, 64 złotych. - Chcemy zabezpieczyć kąpielisko specjalnymi mechaniczno-biologicznymi osłonami (membranami) chroniącymi przed napływem glonów i sinic w rejon kąpieliska. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane np. w Holandii – mówi Miłosz Stec.

Poza oczyszczeniem koryta Starej Gostyni, planowana jest jeszcze naprawa kanałów w otaczających lasach oraz oczyszczenie przepustów pod drogami. Urząd Miasta zwrócił się z prośbą do administratora przepustów pod DK1 – GDDiA o podjęcie pilnych działań związanych z ich udrożnieniem..

Oprócz powyższych działań, opracowany został projekt skierowania wód Potoku Żwakowskiego do zlewni bezpośredniej Jeziora Paprocany. Zadanie wymaga budowy syfonu i kanałów doprowadzających wodę z potoku Żwakowskiego do koryta Starej Gostyni, budowę stawu o pow. 4 ha i wykonania przewiertu. Będzie on realizowany, po przeprowadzeniu badań ilości przepływu wody w zbiorniku.

W kolejnych latach ma powstać także bajpas łączący Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni, oraz przyłączenie Dopływu Spod Chałup do zlewni Starej Gostyni.

źródło: Sylwia Witman / tychy.pl