Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir.tychy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych;
 • brak etykiet przy niektórych elementach strony;
 • w formularzu brakuje buttona typu "submit";
 • brak atrybutu title dla linków i/lub tekstu w linku;
 • brak podpowiedzi prawidłowej wartości, sugestii w przypadku błędu, instrukcji, przykładów i autouzupełniania w wyszukiwarce;
 • nie wszystkie nazwy komponentów są zgodne z ich etykietami;
 • brak głównego tagu h1 na stronie oraz tagi nagłówków następujących po sobie nie są kolejnymi;
 • użycie tagów wymagających tekstu, jako pustych oraz użycie tagów i lub b;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Organem nadzorującym jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, mosir@mosir.tychy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 66 11 680. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Kryta Pływalnia
   • Przestrzenie komunikacyjne budynku Pływalni są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na trzech poziomach, komunikacja pionowa – winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych).
   • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Pływalni posiada podjazd i windę, a także schodołaz dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dotarcie do szatni brodzika dziecięcego. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie nie ma wind transportujących osoby bezpośrednio do wody, dostępne są schody do trzech niecek basenowych.
   • Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, informacja u obsługi recepcji i kasy Pływalni.
   • Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni, wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome) przy podjeździe do wejścia głównego pływalni.
   • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Pływalni, wyjątek stanowią psy asystujące – za wyjątkiem "stref mokrych" pływalni.
   • Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie Pływalni nie ma takich możliwości.
   • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Stadion Zimowy
   • Na obiekcie Stadion Zimowy w ciągach komunikacyjnych nie instalowano żadnych barier ograniczających przemieszczanie się poza schodami co wynika z konstrukcji budynku, dostępne są trzy poziomy po których można się poruszać. Dostęp do poziomu tafli i trybun osobom na wózkach umożliwia obsługa obiektu korzystając ze schodołaza.
   • Dla osób niewidzących zainstalowano elektroniczny sygnalizator informujący za pomocą aplikacji o miejscu pobytu i adresie.
   • Dostęp do obiektu głównym wejściem, strefa tafli lodowej i trybun podczas trwania imprez za pomocą obsługi obiektu.
   • Stadion Zimowy nie jest wyposażony w windę.
   • Dopuszcza się w przypadku osób niepełnosprawnych wejście na teren obiektu z psem przewodnikiem, za wyjątkiem strefy tafli lodowej i szatni zawodników.
   • Na zewnętrznym parkingu wyznaczono i oznakowano 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
   • Na poziomie tafli lodowej znajduje się dodatkowa toaleta z infrastrukturą dla osób z niesprawnością ruchową.
   • Na obiekcie niema tablic informacyjnych w języku brajla jak również osoby tłumaczącej język migowy.
   • Obiekt posiada wszystkie drzwi ewakuacyjne wyposażone w klamki anty paniczne.
 • Hala Sportowa Tychy
   • W obrębie obiektu usytuowany jest parking z oznakowanymi pięcioma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
   • Wejścia do budynku są szerokie, pozbawione barier architektonicznych.
   • Budynek posiada trzy poziomy. Na poziomie zero umiejscowione są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja pionowa między poziomami możliwa tylko schodami a także przy pomocy schodołazu będącego na wyposażeniu obiektu.
   • Drzwi w obiekcie nie są otwierane automatycznie.
   • Szatnie nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Obiekt posiada informację wizualną w postaci tablic kierunkowych oraz informację której udzieli obsługa obiektu.
   • Do obiektu możliwe jest wejście wraz z psem asystującym.
   • Obiekt posiada oznakowane drogi ewakuacyjne oraz przeszkoloną załogę w na wypadek ewakuacji zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Zespół Boisk Piłkarskich

Obiekt składa się z budynku z zapleczem szatniowym, sali konferencyjnej, pomieszczeń obsługi, budynku administracyjnego oraz trzech boisk sportowych. Budynek składa się z jednej kondygnacji. Przed obiektem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, parking należy miasta. Wejścia na obiekt są szerokie i dostosowane do osób z szczególnymi potrzebami. Przed boiskiem sztucznym znajduje się utwardzone miejsce dla widowni, na które prowadzi wyprofilowana pochylnia. Dostęp do reszty boisk nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia wewnątrz budynku nie są przystosowane do osób z niesprawnościami.

 • KS Paprocany

Obiekt składa się z budynku z zapleczem szatniowym, siłowni, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracji, dwóch boisk do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, kortów do tenisa ziemnego. Dojście do poszczególnych boisk jest utwardzone i wyłożone kostką brukową. Przed obiektem usytuowany jest mały parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niesprawnościami. Wewnątrz budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób z trudnościami w poruszaniu się, pozostała infrastruktura wewnątrz obiektu nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. Budynek jest piętrowy na wyższe kondygnacje można dostać się tylko schodami.

 • Brzozowa 2

Obiekt składa się z budynku szatniowego wraz z pomieszczeniami dla obsługi obiektu. Budynek jest parterowy. Na terenie znajduje się wielofunkcyjne asfaltowe boisko oraz boisko do piłki plażowej. W sezonie zimowym na boisku jest rozkładane lodowisko sezonowe. Przed obiektem znajduje się miejski parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura obiektu nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

 • DK1

Obiekt składa się z kontenerowego zaplecza szatniowego oraz sztucznego boiska wielofunkcyjnego. Bezpośrednio przed wejściem na obiekt usytuowany jest miejski parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście stanowi szeroka droga z kostki betonowej. Teren jest bez barier architektonicznych. Przed boiskiem są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające obserwację zawodów. Toalety nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

 • Obiekt Orlik przy ul. Wejchertów

Na obiekcie znajduje się boisko typu orlik ze sztuczną murawą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej oraz budynek (kontener szatniowy). Przy obiekcie znajduje się parking z kostki brukowej bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dojście do obiektu szerokie z kostki brukowej co zapewnia swobodny dostęp do w/w boisk. Z tyłu budynku szatniowego znajduje się rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony jest w WC + przystosowany dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Na terenie boisk brak oznaczeń w alfabecie Braille’a a także brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekt można wejść z psem przewodnikiem.

 • Obiekt Orlik przy ul. Borowej

Na obiekcie znajduje się boisko typu orlik ze sztuczną murawą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej oraz budynek (kontener szatniowy). Przy obiekcie znajduje się parking z kostki brukowej bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dojście do obiektu ograniczone, brak zjazdu dla osób na wózkach. Już przy samym budynku swobodny dostęp do wszystkich szatni. Obiekt wyposażony jest w WC oraz prysznic przystosowany dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Na terenie boisk brak oznaczeń w alfabecie Braille’a a także brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekt można wejść z psem przewodnikiem.

 • Obiekt boisko trawiaste ul. Katowicka

Na obiekcie znajduje się boisko pełnowymiarowe trawiaste z trybunami, boisko wielofunkcyjne tartanowe oraz murowany budynek szatniowy. Na obiekcie znajduje się parking z kostki brukowej bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dojście do trybun swobodne z kostki brukowej. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie boisk brak oznaczeń w alfabecie Braille’a a także brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekt można wejść z psem przewodnikiem.

 • Obiekt boisko sztuczne ul. Edukacji 7

Na obiekcie znajduje się boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią z trybunami nieprzystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Na obiekcie brak zaplecza szatniowego. Podstawione są tam toalety typu TOI TOI bez przystosowania dla osób poruszających się na wózkach. Droga dojazdowa do obiektu oraz na samym obiekcie (chodniki, alejki) z kostki brukowej dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Parking przy obiekcie (duży) z kostki brukowej z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na terenie boisk brak oznaczeń w alfabecie Braille’a a także brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekt można wejść z psem przewodnikiem.

 • Obiekt Arena Lekkoatletyczna ul. Edukacji

Na obiekcie znajduje się bieżnia lekkoatletyczna z trybunami. Dojazd (dojście do bieżni swobodne z kostki brukowej). Na obiekcie brak zaplecza sanitarnego. Droga dojazdowa do obiektu oraz na samym obiekcie (chodniki, alejki) z kostki brukowej dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Parking przy obiekcie (duży) z kostki brukowej z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na terenie boisk brak oznaczeń w alfabecie Braille’a a także brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekt można wejść z psem przewodnikiem.

 • Boisko do Golfa

Obiekt jest wyposażony w parking z płyto-trawy oddalony o 150 metrów od obiektu. Na miejscach parkingowych nie ma wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu prowadzi szutrowy chodnik. Teren zielony jest bez barier dla osoby poruszających się na wózku. Obiekt wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się, ponieważ znajdują się na jednym poziomie. Na terenie boisk nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • OW Paprocany
   • Parking przed głównym wejściem na Ośrodek posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   • Przy trzech wejściach na Ośrodek są zamontowane znaczniki TOTUPOINT dla osób niewidomych.
   • Poruszanie się po całym terenie Ośrodka oraz dojście do kąpieliska, wypożyczalni, punktów gastronomicznych bez barier architektonicznych.
   • Na terenie Ośrodka znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   • Poruszanie się po terenie Ośrodka Sportów Wodnych i wewnątrz budynku bez barier architektonicznych, za wyjątkiem wejść na tzw. „Zielony dach”. Ośrodek Sportów Wodnych posiada 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
   • Ścieżka pieszo - rowerowa wokół jeziora jest również dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 • Boisko ul. Zawilców

W obrębie boiska brak parkingu. Obiekt posiada dwa wejścia jedno z nich bez barier architektonicznych, drugie (boczne) posiada stopień i prowadzi na część trawiastą z siłownią.

 • Boisko ul. Przejazdowa

Boisko posiada dwa wejścia. W obrębie boiska znajdują się miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście do boiska chodnikiem z kostki brukowej bez barier architektonicznych, jednak wejście na obiekt ze względu na umiejscowienie furtek wejściowych ogranicza możliwość wejścia osobą poruszającym się na wózkach.

 • Boisko ul. Cielmicka

Boisko nie posiada barier architektonicznych. Dojście do boisk chodnikiem z kostki brukowej.

 • Boisko ul. Paprocańska

Boisko nie posiada barier architektonicznych. Dojście do boisk chodnikiem z kostki brukowej.

 • Boisko ul. Nałkowskiej

Boisko nie posiada barier architektonicznych. Dojście do boisk chodnikiem z kostki brukowej. W sąsiedztwie boiska znajduje się parking.

 • Boisko ul. Gilów

Przed wejściem na teren boiska usytuowano parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście w początkowej części (z parkingu do bramy) wyłożone betonowymi płytami ażurowymi reszta dojścia stanowi droga z kostki betonowej. Boisko nie posiada barier architektonicznych. Dojście do boiska do siatkówki plażowej chodnikiem z kostki betonowej brakuje jednak zejścia ze skarpy.

 • Boisko ul. Żwakowska (Suble)

Boisko nie posiada barier architektonicznych. Dojście do boisk chodnikiem z kostki brukowej. Z parkingu na chodnik brak podjazdu.