Miasto Tychy zaprasza do zgłaszanie projektów do szóstej edycji Budżetu Partycypacyjnego - termin mija 25 lutego 2019 r. Po raz pierwszy w tyskim budżecie partycypacyjnym projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach: ogólnomiejskich i lokalnych.

W tym roku na projekty o charakterze lokalnym wydanych zostanie 4,5 miliona złotych, na ogólnomiejskie : 0,5 miliona.

- Mieszkańcy pytali czy mogą zgłosić projekt dotyczący miejsca, które jest im bliskie, w którym np. spędzają czas z dziećmi, ale mieszkają na terenie innego okręgu konsultacyjnego. Do tej pory nie było takiej możliwości – teraz już jest. Trzeba jednak pamiętać, że projekt ogólnomiejski swoim zasięgiem musi obejmować dwa okręgi – mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Swój projekt może zgłaszać każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Jednak trzeba przestrzegać kilku zasad: projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w tym przypadku roku 2020), szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego, lub dla projektów ogólnomiejskich. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada dotycząca własności terenu.

- Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: – dodaje Krystyna Rumieniuch. 

Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć mapkę z propozycją lokalizacji, uchwałę wspólnoty mieszkaniowej lub zgodę spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania, jeżeli zadanie zlokalizowano na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią. Wnioskujący powinien także pamiętać o dołączeniu listy z podpisami mieszkańców popierających zadanie.

- Projekt ogólnomiejski dotyczący mieszkańców całego miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 40 mieszkańców, natomiast projekt dotyczący określonego rejonu miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców – mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy. 

Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Formularz z propozycją projektu można złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209 lub w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49, mailowo na adres: kontakt@razemtychy.pl oraz listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny/Obywatelski".

- Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy przy wypełnieniu wniosku, chcą porozmawiać na temat swoich pomysłów lub szczegółowo poznać procedurę VI edycji zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia mieszczącego się przy ul. Barona 30 pok. 209 – mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy. 

Propozycje swoich projektów będzie można składać do 25 lutego br. Następnie projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji będą znane do końca kwietnia 2019 r.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do składania wniosków w kolejnej już edycji Budżetu Partycypacyjnego w Tychach. Tym razem zmieniają się nieco zasady dotyczące, tego jaki obszar może obejmować zgłaszany projekt. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej zachęci tyszan do zgłaszania swoich pomysłów i współdecydowania o tym jakie projekty, istotne dla nich czy sąsiadów mają być realizowane w Tychach – mówi Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W sumie od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach mieszkańcy złożyli niemal 1000 wniosków, zrealizowano blisko 300 projektów.

 

źródło: umtychy.pl