Regulamin Hali Sportowej:

 1. Hala Sportowa jest własnością Gminy Miejskiej Tychy, zarządzana przez MOSiR Tychy.
 2. Hala przeznaczona jest do zajęć sportowo -  rekreacyjnych.
 3. Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Korzystanie z hali odbywa się według ustalonego harmonogramu.
 5. Użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
 6. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi hali sportowej oraz zachowania porządku i czystości.
 7. Użytkownicy hali sportowej zobowiązani są do wykorzystywania jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 8. W części sportowej hali obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe.
 9. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu – usterki zgłosić obsłudze.
 10. Grupy młodzieżowe mogą przebywać na hali tylko pod opieką prowadzącego zajęcia, który odpowiada za przebieg zajęć i bezpieczeństwo ćwiczących.
 11. Wejście do szatni odbywa się w obecności upoważnionego opiekuna grupy, który po zajęciach przekazuje szatnię obsłudze hali.
 12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 13. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub organizator zajęć, podczas których one nastąpiły.
 14. Korzystającym z hali (także na widowni) zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  - palenia tytoniu.
  - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych a także przebywania osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
  - przechodzenia przez barierki na trybunach oraz wchodzenia na parkiet w trakcie imprezy.
  - wnoszenia i używania sprzętu mogącego stwarzać zagrożenie.
  - rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów.
  - wprowadzania zwierząt.
 15. W przypadku organizacji na hali  imprezy masowej miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności są następujące miejsca:
  - pomieszczenia techniczne ( wentylatorownia, magazyny),
  - szatnie, hol dla zawodników, radiowęzeł, pomieszczenia biurowe,
  - pomieszczenie medyczne,
  - siłownia,
  - pomieszczenie odnowy biologicznej.
 16. Osoby małoletnie przy wejściu na obiekt powinny posiadać dokument tożsamości, z tym że organizator imprezy nie dopuści do wzięcia udziału w imprezach dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, chyba że oprócz legitymacji szkolnej okażą pisemną zgodę rodziców lub wchodzą na teren hali łącznie z rodzicami albo ze szkolnym opiekunem.
 17. MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 18. Ewentualne skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do kierownika hali sportowej lub do Dyrektora MOSiR Tychy.

 

Regulamin korzystania z siłowni:

 1. Warunkiem korzystania z siłowni jest przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Osoby korzystające z siłowni po raz pierwszy  winne posiadać dowód tożsamości.
 3. Korzystający  z urządzeń ćwiczą na własna odpowiedzialność  - MOSiR Tychy nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.
 4. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe.
 5. Ze względów higienicznych obowiązuje używanie ręczników.
 6. Osoby ćwiczące zobowiązane są do korzystania z urządzeń i przyrządów do ćwiczeń w sposób odpowiedzialny, nie powodujący zagrożenia dla zdrowia własnego i pozostałych osób.
 7. Przyrządy do ćwiczeń powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i po wykorzystaniu powrócić na wyznaczone właściwe miejsce.
 8. Przed ćwiczeniem sprawdzić stan urządzenia -  usterki zgłaszać obsłudze obiektu.
 9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze obiektu.
 10. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.
 11. Grupa szkolna korzysta pod nadzorem opiekuna odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.
 12. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel.
 13. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z siłowni po przedstawieniu pisemnej zgody złożonej osobiście przez rodzica (opiekuna).
 14. W pomieszczeniu siłowni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody które wyrządziły.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 17. MOSiR Tychy nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 18. Pracownicy i instruktorzy pełniący dyżur na siłowni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 19. Zabrania się:
  - wejścia po wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających,
  - wnoszenia używek i środków wspomagających,
  - spożywania posiłków i słodkich napoi,
  - siłowania się z innymi ćwiczącymi (potrącania, popychania),
  - opuszczania ciężarów bez kontroli.

 

Regulamin korzystania z sauny:

 1. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 2. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe oraz soczewki kontaktowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń.
 3. Niewskazane jest korzystanie z sauny zaraz po jedzeniu. Minimum jedna godzina od spożycia posiłku.
 4. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu „japonki”, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę.
 5. Z sauny należy korzystać w pozycji leżącej lub siedząc,  zupełnie nago z owinięciem w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 6. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą,  (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 7. Kąpiel rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
 8. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 9. Zaleca się zachowanie cyklu polegającego na nagrzewaniu i schładzaniu ciała. Przy czym należy pamiętać, że gwałtowne schłodzenie organizmu może mieć niekorzystne następstwa dla organizmu.
 10. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ustroju wodą - niewskazane jest używanie mydła.
 11. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 - 1 l) wód mineralnych lub soków.
 12. Sauna firmy Klafs zamontowana na Hali Sportowej jest sauną suchą, co oznacza, że nie polewamy kamieni umieszczonych w piecu wodą. 
 13. Wszelkich ustawień w panelu sterowania sauną dokonuje pracownik MOSiR.
 14. Dla własnego bezpieczeństwa nie jest wskazane korzystanie z sauny samotnie.
 15. W saunie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 16. Niewskazane jest korzystanie z sauny przy następujących schorzeniach:
  - ostre i przewlekłe choroby zakaźne;
  - ostre choroby gorączkowe, w tym również początkowy okres choroby przeziębieniowej;
  - skłonność do krwawień;
  - schorzenia przewlekłe, takie jak gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość;
  - padaczka i stany psychotyczne;
  - choroby układu krążenia w tym choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale, stany po wylewach, schorzenia naczyń krwionośnych, oraz wszelkie zapalenia żył;
  - jaskra.
 17. Niewskazane jest korzystanie z sauny kobietom w ciąży.