1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. „Zespół Boisk Piłkarskich” jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zwany dalej MOSiR Tychy

1.2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

1.3. W przypadku organizowania imprez sportowych MOSiR Tychy ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.

1.4. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:

 1. a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
 2. b) podporządkowywania się poleceniom obsługi obiektu, osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych,
 3. c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
 4. d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 5. e) pozostawienia rowerów w miejscu do tego przeznaczonym.

1.5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

1.6. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody MOSiR Tychy.

1.7. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.

1.8. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

1.9. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi obiektu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

1.10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

1.11. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.

1.12. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które sąpod działaniem środków odurzających.

1.13. Na terenie obiektu zabrania się:

 1. a) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 2. b) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
 3. c) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 4. d) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 5. e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
 6. f) wprowadzania zwierząt,
 7. g) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
 8. h) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie,
 9. i) rozniecania ognisk,
 10. j) wchodzenia na ogrodzenia, płoty, drzewa, bramki, dachy budynków,
 11. k) wchodzenia bez zezwolenia na boiska z trawy naturalnej.

1.14. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.

1.15. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

1.16. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

1.17. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

1.18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

1.19. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: obsługę obiektu (32/227 59 03 wew.25), Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel.986

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU:

2.1. MOSiR utrwalana na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania obiektu, Imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR, a także ew. sponsorów.

2.2. Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych promocyjnychitp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, telewizji video, Internetu, materiałów reklamowych.

2.3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.

2.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.
Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.

2.6. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby obecne na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

2.8.Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.

2.9. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce „Regulaminy i obowiązek informacyjny".

 1. Monitoring wizyjny

  Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz przy głównym wejściu Zespołu Boisk Piłkarskich.