1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zwany dalej MOSiR Tychy

1.2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym dopublicznej wiadomości.

1.3. W przypadku organizowania imprez sportowych MOSiR Tychy ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.

1.4. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:

 1. a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
 2. b) podporządkowywania się poleceniom obsługi obiektu, osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych
 3. c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu
 4. d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
 5. e) pozostawienia rowerów w miejscu do tego przeznaczonym
 6. f) uprasza się korzystających z obiektu o kulturalne zachowanie

1.5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

1.6. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody MOSiR Tychy.

1.7. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.

1.8. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.

1.9. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi obiektu lub innych upoważnionych osób (osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność)

1.10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

1.11. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.

1.12. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.

1.13. Na terenie obiektu zabrania się:

 1. a) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 2. b) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
 3. c) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 4. d) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 5. e) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
 6. f) wprowadzania zwierząt,
 7. g) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
 8. h) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia
 9. i) rozniecania ognisk,
 10. j) wchodzenia na ogrodzenia, płoty, drzewa, bramki, dachy budynków,

1.14. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.

1.15. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

1.16. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.

1.17. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

1.18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.

1.19. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: obsługę obiektu (32) 329 62 69, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel.986

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU:

1.1       Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany  przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych  promocyjnych itp.na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności :prasy, telewizji video, internetu, materiałów reklamowych.

Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie MOSiR w Tychach na podstawie art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE RODO

Wejście na Obiekt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie Obiektu.

1.2       Osoby przebywające na terenie Obiektu, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie w.w. pkt.1.1  poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez MOSiR lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do MOSiR lub innych osób działających na zlecenie organizatora.

2.1. MOSiR utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęći imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania obiektu, imprez na nim organizowanych oraz innych imprez MOSiR, a także ew. sponsorów.

2.2. Wizerunek osób przebywających na terenie obiektu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  Wejście na teren obiektu jest równoznacznez wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalonyi rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na obiekcie, za które MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obiektu.

2.3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.

2.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie  przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego12 z zastrzeżeniem, że nie ma
 możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej sprawy.

2.6. MOSiR nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonanego przez inne osoby obecne na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

2.7.Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.

2.8. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.mosir.tychy.plw zakładce,,Regulaminy i obowiązek informacyjny

 1. MONITORING WIZYJNY:

Obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Tychy dostępnego na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce "Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO" oraz na tablicy ogłoszeń Obiektu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

4.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Udział w treningach, meczach, imprezach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestników niniejszego Regulaminu.