Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane:

 • w zakresie zawartej umowy o pracę i i ew. innych umów cywilno-prawnych dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO i wiążą się z faktycznie wykonywanymi obowiązkami służbowymi na danym stanowisku, 
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne, opieka nad członkiem rodziny – dzieci) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c),
 • w zakresie wykonania art.21.1 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym dane trenerów i innych pracowników związanych z opieką nad dziećmi przetwarzane są na podstawie art.6.ust.1 lit. c) w zakresie ograniczonym do danych wymaganych w dostępnym publicznie wniosku o informację z Rejestru osób z dostępem ograniczonym,
 • w zakresie realizacji przepisów prawa związanych z działaniami antykorupcyjnymi, a także z innymi wynikającymi z przepisów prawa w szczególności regulowanych Kodeksem pracy oraz w zakresie ochrony sygnalistów, dane osobowe są przetwarzane w oparciu art.6.ust.1 lit. c. RODO
 • w zakresie danych osobowych podanych dobrowolnie w zgłoszeniu przez sygnalistę ub pracownika w innej sprawie wynikającej z Kodeksu pracy, dane przetwarza się w oparciu o art. 6 ust. 1 a); zgoda dotyczy także przetwarzania danych szczególnej kategorii, jakie pracownik sam osobiście przekazał Administratorowi bez żadnego wezwania czy przymusu (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
 • w zakresie danych dodatkowych takich jak dane prywatne dane kontaktowe lub wizerunkowe pracowników lub innych danych na które pracownik wyraził odrębną zgodę dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO
 • w zakresie monitoringu wizyjnego dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1
  c) oraz e) RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy, Samorządu terytorialnego i Ustawy
  o organizacji imprez masowych , a szczegóły przetwarzania opisuje Regulamin monitoringu wizyjnego stanowiący załącznik do Regulaminu pracy oraz udostępniony publicznie w każdym obiekcie.

Do pobrania: treść zgody na dane kontaktowe i treść odwołania dowolnej zgody.

 Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na Administratora lub wynika on z potrzeby przetwarzania innych danych związanych z wykonywaniem konkretnych obowiązków służbowych w ramach zajmowanego stanowiska lub z treści i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treści zgody.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia tych danych bez wpływu na sytuację służbową pracowników.

Odbiorcy  danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, w razie potrzeby organy wymiaru sprawiedliwości (Minister Sprawiedliwośći - w przypadku osób związanych z opieką nad dziećmi), w razie potrzeby komornicy sądowi, organy kontrolne, Urząd Miasta Tychy lub Jego inne jednostki organizacyjne w zakresie stanowisk urzędniczych lub współpracy, Urząd certyfikacji lub inna uprawniona Jednostka organizacyjna w przypadku cyfrowych podpisów kwalifikowanych lub ePuap a także osoby otrzymujące podpisaną informację) oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą, np. firmy wymagające udokumentowania uprawnień pracownika, firmy doradcze, obsługa IT, obsługa monitoringu wizyjnego, obsługa prawna, Inspektor ochrony danych, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, organy porządkowe, sklepy dla celów wystawienia faktur VAT i inne uzasadnione np. zawodnicy i ich opiekunowie, uczestnicy imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora.

W sytuacjach uzasadnionych przepisami prawa dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie BIP lub przekazane osobom, którym udzielono odpowiedzi na zapytania, tylko i wyłącznie w sytuacji gdy przetwarzanie ich będzie dotyczyło dostępu do informacji publicznej, a zakres zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikającym z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia (osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres 10 lat). O ostatecznym czasie przetwarzania danych osobowych decydują obowiązujące przepisy prawa. W zakresie monitoringu wizyjnego oraz ZFŚS zapisy o terminie przetwarzania danych osobowych znajdują się w odpowiednich regulaminach dostępnych dla pracowników.