Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach
(43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane

  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie danych dodatkowych takich jak dane kontaktowe do pracowników lub innych danych na które pracownik wyraził odrębną zgodę dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO
  • w zakresie danych osób do powiadomienia w razie wypadku w pracy lub innej sytuacji losowej dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO
  • w zakresie umów cywilno-prawnych dane są przetwarzane także w celu realizacji umowy w oparciu o art.6 ust.1 lit. b) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na Administratora, z treści i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treści zgody.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia tych danych bez wpływu na sytuację służbową pracowników.

Odbiorcy  danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, w razie potrzeby organy wymiaru sprawiedliwości, w razie potrzeby komornicy sądowi, organy kontrolne, Urząd Miasta Tychy lub Jego inne jednostki organizacyjne w zakresie stanowisk urzędniczych lub współpracy) oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą, np. firmy doradcze, obsługa IT, obsługa monitoringu wizyjnego, obsługa prawna, Inspektor ochrony danych, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, sklepy dla celów wystawienia faktur VAT i inne uzasadnione np. zawodnicy i ich opiekunowie, uczestnicy imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikającym
z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia (osoby zatrudnione od
1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres 10 lat).