Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z podjęciem zatrudnienia i są przetwarzane:

  • w zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO lub dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO
  • w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody w zakresie realizacji procesu przyszłych nieznanych na dzień złożenia dokumentów rekrutacji, dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a) RODO)
i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (w tym BIP dla stanowisk urzędniczych lub innych wynikających z publicznie ogłoszonej procedury konkursowej lub osoby, którym udzielono odpowiedzi na zapytania,  zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla Administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej) lub mogą być nimi firmy IT.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane  w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia procedury naboru, a wybrane dane osobowe przez okres 5 lat od zakończeniu procedury rekrutacji – w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (dotyczy stanowisk urzędniczych). Dane wymagające ogłoszenia wyniku rekrutacji na BIP będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla Administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje lub przesłane jako niezamówione CV, przetwarzane będą przez okres   jednego roku – licząc od daty wpływu dokumentu z danymi.